• 28-05-15
    W środę (27 maja) padła dwu­dzie­sta trze­cia główna wygrana w Ekstra Pensji. Tym razem szczę­ście dopi­sało osobie, która zagrała w Łowi­czu w punk­cie LOTTO przy ul. Sta­rzyń­skiego 29 (chybił trafił). Ma ona teraz przed sobą dwa­dzie­ścia lat życia bez więk­szych zmar­twień o...
  • 22-05-15
    Jesz­cze dzi­siaj do końca dnia można wziąć udział w Multi Multi Lote­rii, a zatem zyskać szanse wygra­nia Volvo V40 i Fiata 500. Przy­po­mi­namy, że loso­wa­nia wszyst­kich 303 nagród odbędą się 23 maja (sobota). Multi Multi Lote­ria roz­po­częła się 20 kwiet­nia....
  • 21-05-15
    Wczo­raj padła główna wygrana w naj­now­szej zdrapce NEONOWE 9. Szczę­śliwy los o war­to­ści 69 999 zł zaku­piono w Skar­ży­sku Kamien­nej. Na gra­ją­cych cze­kają nadal 4 takie wygrane. Z kolei w ostatni wtorek padła druga główna wygrana w naj­now­szej...